100 ദിന പദ്ധതികൾ

2021 ജൂൺ 11 മുതൽ സെപ്റ്റംബർ 19 വരെ

പൂർത്തിയായ ദിനങ്ങൾ

128

ബാക്കിയുള്ള ദിനങ്ങൾ

-28

പദ്ധതി പുരോഗതി ഒറ്റ നോട്ടത്തിൽ

പദ്ധതി ഘടകങ്ങൾ പുരോഗതി ഒറ്റ നോട്ടത്തിൽ

അവലംബം : പൂർത്തീകരണം നടക്കുന്ന പദ്ധതിഘടകങ്ങളുടെ ശരാശരി പുരോഗതി

പദ്ധതിനിർവ്വഹണ പുരോഗതി

32

ആകെ വകുപ്പുകൾ

181

ആകെ പദ്ധതികൾ

137

പൂർത്തീകരിച്ച പദ്ധതികൾ

44

പൂർത്തീകരണം നടക്കുന്ന പദ്ധതികൾ

237

ആകെ പദ്ധതി ഘടകങ്ങൾ

Employment

100 ദിവസങ്ങൾ 75,000 തൊഴിൽ

Responsive image

നൽകിയ തൊഴിലവസരങ്ങൾ : 80559

( സർക്കാർ / പൊതു മേഖല / സ്വകാര്യ മേഖല )

കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ

വിവിധ വകുപ്പുകൾ നടപ്പിലാക്കുന്ന പദ്ധതികളുടെ വിശദാംശങ്ങൾ

ഭരണ വകുപ്പ് : പദ്ധതികളുടെ പുരോഗതി ഒറ്റ നോട്ടത്തിൽ

ക്രമ നമ്പർ ഭരണ വകുപ്പ് പദ്ധതികളുടെ എണ്ണം ഘടകങ്ങളുടെ എണ്ണം നിർവ്വഹണം പൂർത്തീകരിച്ച പദ്ധതികൾ നിർവ്വഹണം പുരോഗമിക്കുന്ന പദ്ധതികൾ
1 തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ വകുപ്പ്‌ 27 26 24 3
2 പൊതുമരാമത്ത്‌ വകുപ്പ്‌ 20 20 12 8
3 വ്യവസായ വകുപ്പ്‌ 20 20 18 2
4 ആരോഗ്യ കുടുംബ ക്ഷേമ വകുപ്പ്‌ 9 11 9 0
5 റവന്യൂ വകുപ്പ്‌ 9 9 9 0
6 ആസൂത്രണവും സാമ്പത്തികകാര്യ വകുപ്പ് (RKI) 8 8 6 2
7 വനം-വന്യജീവി വകുപ്പ്‌ 8 8 8 0
8 ധനകാര്യവകുപ്പ്‌ 7 7 4 3
9 വിനോദ സഞ്ചാര വകുപ്പ്‌ 7 7 4 3
10 വനിതാ ശിശുവികസന വകുപ്പ്‌ 7 7 4 3
11 ആഭ്യന്തര വകുപ്പ്‌ 6 6 4 2
12 കാർഷികവികസന കർഷകക്ഷേമ വകുപ്പ് 5 5 5 0
13 പൊതു വിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പ്‌ 5 6 3 2
14 ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പ്‌ 5 10 4 1
15 സഹകരണ വകുപ്പ്‌ 5 5 5 0
16 ഗതാഗത വകുപ്പ്‌ 3 1 0 3
17 പട്ടികവർഗ്ഗ വികസന വകുപ്പ്‌ 3 20 1 2
18 വൈദ്യുതി വകുപ്പ്‌ 3 3 1 2
19 മത്സ്യബന്ധന വകുപ്പ്‌ 3 7 3 0
20 ജലവിഭവ വകുപ്പ്‌ 2 2 1 1
21 തുറമുഖ വകുപ്പ്‌ 2 7 0 2
22 പട്ടികജാതി വികസന വകുപ്പ്‌ 2 2 2 0
23 പൊതുഭരണ വകുപ്പ്‌ 2 2 0 2
24 മൃഗസംരക്ഷണ വകുപ്പ്‌ 2 2 2 0
25 കായിക, യുവജനകാര്യ വകുപ്പ് 2 24 2 0
26 ഉദ്യോഗസ്ഥ ഭരണപരിഷ്കാര വകുപ്പ് 2 2 1 1
27 ഭക്ഷ്യ സിവിൽസപ്ലൈസ്‌ വകുപ്പ്‌ 1 2 1 0
28 ആസൂത്രണവും സാമ്പത്തികകാര്യ വകുപ്പ് 1 3 1 0
29 പരിസ്ഥിതി വകുപ്പ് 1 1 0 1
30 ഇലക്ട്രോണിക്സ് ആൻഡ് വിവരസാങ്കേതികവിദ്യ വകുപ്പ്‌ 1 1 1 0
31 മറ്റു പദ്ധതികള്‍ 1 1 0 1
32 നോർക്ക വകുപ്പ്‌ 1 1 1 0
33 സാമൂഹ്യനീതിവകുപ്പ്‌ 1 1 1 0

പദ്ധതി പൂർത്തീകരണ കലണ്ടർ

Calendar Government of Kerala | Dashboard for 100 Days Programme